Terms & conditions

TERMENI SI CONDITII GENERALE privind UTILIZAREA APLICATIEI ECOTREE

 

1.      Definirea termenilor contractuali

In intelesul acestor Termeni si Conditii, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:

(a) „Clientul” persoana fizica sau juridica sau alta entitate care a solicitat ECO TREE GROUP furnizarea Aplicatiei EcoTree, beneficiara a acestui serviciu in calitate de generator sau de colector de deseuri, datele de identificare ale Clientului sunt mentionate in cererea privind furnizarea serviciului, parte integranta a acestor Termeni si Conditii.

(b) „Administratorul” persoana fizica (Persoana Autorizata a Generatorului in relatia cu Societatea) imputernicita de catre Generator sa acceseze, in numele si pentru acesta, Aplicatia EcoTree avand acces la contul Generatorului in Platforma conform mandatului acordat. Datele de identificare ale Administratorului sunt mentionate in Cererea pentru activarea serviciului (Wizard-ul de inscriere), parte integranta a acestor Termeni si Conditii.

(c) „ECO TREE GROUP” /”Societatea” ECO TREE GROUP SRL, societate de drept roman, cu sediul social în județul Ilfov, Comuna Vidra, Str. Liniștei nr. 20A, Parter, Cam. nr. 1, Lotul nr. 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2631/2017, CUI 37678348, cont bancar deschis la Banca Transilvania, sucursala Brâncoveanu, IBAN RO27BTRLRONCRT0400016501,

(d) „Termeni si Conditii” Contractul avand ca obiect punerea la dispozitia Clientului de catre Societate a Aplicatiei EcoTree, format din (i) Wizardul de inscriere, (ii) acesti Termeni si Conditii (cu toate modificarile ulterioare), (iii) Lista de tarife

(e) „Aplicatia EcoTree” / ”Aplicatia” / ”Platforma” serviciu furnizat Clientului de catre ECO TREE GROUP, cu acces acordat pe baza de nume de utilizator si parola, ce permite efectuarea de operatiuni cu scopul de a digitaliza transparentiza si asigura trasabilitatea gestionarii deseurilor, inclusiv administrarea documentelor aferente fiecarui Tichet deschis prin Aplicatie, prin accesarea de catre Utilizator a site-ului Internet utilizand orice navigator Internet (browser instalat pe un dispozitiv cu acces la Internet) si orice dispozitiv de acces (laptop, telefon mobil, tableta etc.): www.ecotree.ro.

(f) „Utilizator” persoana fizica desemnata de Client sa gestioneze Tichetele și datele aferente acestora in cadrul platformei.

(g) „Tichet” inseamna operatiuni de gestionare a deseurilor pe piata libera, efectuate prin intermediul Aplicatiei accesand meniul ”Order”, in care Utilizatorul poate vizualiza propriile comenzi anterioare, stadiul, inclusiv pentru comenzile in derulare, poate descarca sau vizualiza documentele generate in baza comenzilor sale. Termenul pentru inchiderea unui tichet este de 72 de ore / Zi.

(h) „Elementele de securitate” elemente de identificare configurate de catre Client prin Utilizator, care sunt necesare accesarii si utilizarii Aplicatiei Eco Tree.

(i) „Parola” insiruire de caractere alfa numerice unica configurata de catre Client, prin Administrator sau de catre Utilizator (i) la prima accesare a Aplicatiei Eco Tree, sau (ii)– parola unica aleasa si activata de Client, prin Utilizator, din Aplicatie urmand intructiunile disponibilie in Aplicatie. In vederea accesarii Aplicatiei este necesara si introducerea adresei de e-mail si a Parolei fiecarui Utilizator.

(j) „Zi” o zi lucratoare (alta decat sambata, duminica si sarbatorile legale) in care bancile lucreaza in mod normal cu publicul in Romania;

(k) ”Notificare” inseamna comunicarea dintre Client si Societate prin care sunt semnalate aspecte de natura tehnica si / sau comerciala in legatura cu Aplicatia EcoTree. Comunicarea prin Notificare este disponibila dupa accesarea Aplicatiei EcoTree;

(l) ”Tichet Neeligibil” inseamna un Tichet care nu poate fi închis din cauza unui motiv privind descrierea incompleta, inexacta sau incorecta a comenzii. 

2.      Obiectul Termenilor si Conditiilor.

 

2.1.      Acesti termeni si conditii reglementeaza furnizarea de catre ECO TREE GROUP a Aplicatiei Eco Tree, la solicitarea Clientului, pentru efectuarea de operatiuni, in conditiile convenite intre parti.

2.2.      Prin Aplicatia EcoTree pot fi derulate urmatoarele operatiuni, enumerarea fiind exemplificativa si nu limitativa: plasarea de comenzi de catre generatori, respectiv preluarea de comenzi de catre colectori, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, utilizand sectiunea ”Order”, urmarirea stadiului fiecarei comenzi, inclusiv a celor aflate in derulare, vizualizarea, pastrarea si descarcarea in sistemele proprii Clientului a documentelor aferente fiecarui Tichet, comunicarea cu administratorii Platformei prin sectiunea ”Notificari”, modificarea datelor generale de identificare ale Clientului, achizitionarea/ administrarea altor produse/servicii din portofoliul Eco Tree Group etc. Toate operatiunile exemplificate mai sus pot fi efectuate exclusiv prin intermediul Aplicatiei EcoTree.

2.3.      Lista operatiunilor care pot fi efectuate prin Aplicatia EcoTree, poate fi modificata, atat in sensul completarii cu optiuni noi, cat si prin eliminarea sau modificarea celor existente si este periodic actualizata pe site-ul de Internet mentionat la art. 1 lit. e) din acesti Termeni si Conditii.

2.4.      Operatiunile mentionate mai sus pot fi efectuate in limitele si conditiile stabilite de catre Societate prin descrierea produsului/operatiunii respectiv(e), disponibila in Platforma.

3.      Valabilitatea acestor Termeni si Conditii

Acesti Termeni si Conditii sunt valabili pentru o perioada nelimitata, urmand sa inceteze in conditiile prevazute de art. 10 de mai jos.

4.      Costuri

4.1.      Clientul plateste, dupa caz, începând cu data configurării contului de Utilizator în Aplicație, tariful corespunzator planului de functionalitati pentru care opteaza, mentionat in Lista de Tarife, prin metodele de plata indicate in factura.

4.2.      Clientul va achita tariful lunar de utilizare a Aplicatiei Eco Tree, indiferent daca utilizeaza sau nu serviciul.

4.3.      Pentru fiecare operatiune efectuata prin utilizarea Aplicatiei Eco Tree se vor aplica taxe si comisioane distincte.

4.4.      Taxele si comisioanele prevazute in acesti termeni si conditii au valorile indicate in Lista de tarife comunicata Clientului si Utilizatorului la completarea wizardului de inscriere. Aceasta Lista este afisata pe site-ul de Internet prin care se acceseaza Aplicatia EcoTree si, de asemenea, poate fi pusa la dispozitia Clientului si Utilizatorului in zona de ”Notificari” a Platformei.

5.      Securitatea accesarii serviciului.

5.1.      Pentru a preveni utilizarea neautorizata a Aplicatiei Eco Tree, Clientul si Utilizatorul: (i) vor pastra confidentialitatea Elementelor de securitate si se vor conforma intocmai prevederilor acestor Termeni si Conditii, precum si informatiilor si instructiunilor primite in acest sens de la ECO TREE GROUP, (ii) Utilizatorul va respecta standardele de securitate comunicate de Societate la momentul activarii/modificarii Parolei, (iii) Clientul va putea solicita blocarea accesului Utilizatorului la Aplicatia EcoTree (iv) Utilizatorul va accesa Aplicatia EcoTree numai de pe dispozitive securizate (de ex. PC-le/laptop-le au instalate programe antivirus cu actualizarile la zi, smartphone-uri sau tablete fara modificari ce pot afecta securitatea dispozitivului, etc); (v) nu va inregistra, respectiv nu va permite inregistrarea in dispozitivul utilizat (tableta si/sau smartphone) a Elementelor de securitate ale unui tert.

5.2.      Orice persoana care acceseaza Aplicatia EcoTree este prezumata a fi Utilizatorul. Prin acordul exprimat cu privire la acesti Termeni si Conditii, Clientul autorizeaza ECO TREE GROUP in mod irevocabil sa execute Tichetele autorizate in momentul primirii acestora, in situatia in care Utilizatorul a fost identificat in mod corect in conformitate cu acesti Termeni si Conditii.

5.3       ECO TREE GROUP va avea dreptul sa nu permita anumite Tichete, daca are suspiciuni ca aceastea nu au fost initiate in mod corespunzator de catre Utilizator sau Elementele de securitate au fost utilizate in mod necorespunzator, fara insa ca ECO TREE GROUP sa fie obligata sa initieze o actiune de verificare in acest sens. In astfel de cazuri, ECO TREE GROUP nu va fi obligata la plata de despagubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau intarzierea Inchiderii Tichetelor. Clientul recunoaste ca o astfel de neexecutare din partea Societatii nu atrage dreptul Clientului de a nu-si executa toate obligatiile asumate fata de Societatea.

5.4.      Dupa ce ECO TREE GROUP a primit un Tichet, acesta nu va putea fi revocat, modificat sau anulat, cu exceptia cazului in care ECO TREE GROUP stabileste in mod expres ca revocarea, modificarea sau anularea Tichetului respectiv este sau ar fi posibila. Societatea isi rezerva dreptul de a percepe Clientului o taxa de revocare, a carei valoare este prevazuta in Lista de tarife.

5.5.      ECO TREE GROUP nu va avea nici o raspundere pentru executarea unui Tichet preluat în lucru intr-o anumita Zi. Daca Tichetul este plasat în Platformă dupa limitele orare sau intr-o zi nelucratoare, atunci acesta va fi executat in Ziua urmatoare in limitele disponiblitatilor Colectorilor.

6.      Drepturile si obligatiile partilor

6.1.      ECO TREE GROUP are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1.        ECO TREE GROUP are dreptul să modifice unilateral, în orice moment, Termenii si Conditiile privind furnizarea Aplicatiei EcoTree, conditiile astfel modificate vor fi disponibile Clientului si/sau Ultilizatorului, in sectiunea Notificari din Aplicatie si/sau afisate pe site-ul www.ecotree.ro. Clientul si Utilizatorul sunt de acord ca aceasta modalitate va fi considerata o notificare si instiintare suficienta a acestora cu privire la modificarile intervenite. Toate modificările vor intra în vigoare şi se vor aplica Clientului şi tuturor Utilizatorilor după trecerea unei perioade de 30 (treizeci) de zile de la data la care modificările au fost puse la dispoziţie Clientului si Utilizatorului pe site-ul www.ecotree.ro şi vor prevala asupra prevederilor anterioare ale Termenilor si Conditiilor privind furnizarea de Aplicatiei EcoTree. În cazul în care Clientul şi/sau Utilizatorii nu sunt de acord cu modificările, Clientul poate inceta/denunta relaţia cu Societatea referitoare la Aplicatia EcoTree pe parcursul acestei perioade de graţie de 30 (treizeci) de zile, numai cu îndeplinirea prealabilă a obligaţiei de achitare integrală a tuturor datoriilor sale faţă de Societate. În acest din urmă caz, Termenii si Conditiile privind furnizarea Aplicatiei EcoTree anterioare vor rămâne în vigoare până la finalizarea tuturor Tichetelor initiate din Platforma. Denuntarea unilaterala facuta de Client nu produce efecte in privinta Tichetelor Inchise sau care se afla in curs de executare. Nedenuntarea de catre Client a relaţiei sale cu Societatea pe parcursul perioadei de graţie va fi considerată o acceptare de către Client şi/sau Utilizatori a noilor Termeni si Conditii privind furnizarea Aplicatiei EcoTree.
 2.       ECO TREE GROUP are dreptul să modifice unilateral tarifele aplicabile, in orice moment, in conformitate cu acesti Termeni si Conditii
 3.        ECO TREE GROUP are obligatia de a informa Clientul si Utilizatorul cu privire la specificatiile privind componentele hardware si software necesare utilizarii Aplicatiei EcoTree; Aceste informatii sunt afisate pe site-ul Internet prin care se acceseaza Aplicatia EcoTree;
 4.       ECO TREE GROUP are obligatia de a pune la dispozitia Clientului Elementele de securitate pentru utilizarea Aplicatiei EcoTree, pe care Clientul le va remite numai Utilizatorului mentionat in wizard-ul de activare a Aplicatiei EcoTree;
 5.        ECO TREE GROUP are obligatia de a asigura securitatea deschiderii Tichetelor prin recunoasterea automata a Utilizatorului dupa Elementele de securitate stabilite;
 6.        ECO TREE GROUP are obligatia de a asigura mijloacele pentru executarea Tichetelor deschise electronic de catre Utilizator, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu acesti Termeni si Conditii.

6.2.      Clientul are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1.        se obliga sa remita Utilizatorului mentionat in cererea de activare a Aplicatiei EcoTree Elementele de securitate;
 2.       Clientul se obliga sa achite tarifele corespunzatoare utilizarii Aplicatiei EcoTree, la termenele convenite, in baza facturii comunicate prin e-mail;
 3.        Clientul se obliga sa implementeze si sa puna la dispozitia Utilizatorului mijloacele tehnice necesare accesarii Platformei in conditii de securitate.

6.3       Utilizatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1.        se obliga sa stabileasca Tichetele in contul Clientului prin utilizarea Elementelor de securitate;
 2.       isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si caracterul complet al datelor introduse precum si a Tichetelor;
 3.        se obliga sa nu dezvaluie Elementele de securitate si sa ia masuri adecvate pentru protectia confidentialitatii acestora

6.4       Clientul si Utilizatorul

 1.        asigura componentele hardware si software necesare utilizarii Aplicatiei Eco Tree, conform specificatiilor primite/comunicate din partea ECO TREE GROUP, precum si securitatea dispozitivului de pe care acceseaza Aplicatia EcoTree; 
 2.       se obliga sa informeze ECO TREE GROUP de indata ce o persoana neautorizata a luat cunostinta de Elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fara drept, fara nicio intarziere nejustificata, la numarul de telefon 0766.729.733 sau 0742.020.440 si in scris, prin initierea unui Tichet din cadrul Platformei sau utilizand adresa de e-mail marius.cirstea@ecotree.ro sau bogdan.anronache@ecotree.ro , cat mai curand posibil. Notificarea in scris poate fi facuta oricand, serviciul fiind disponibil 24 de ore din 24;
 3.        se obliga sa nu copieze, vanda, inchirieze, sa instraineze sub orice alta forma ori sa permita utilizarea de catre persoane neautorizate a Aplicatiei EcoTree sau a Elementelor de securitate si sa nu pastreze Elementele de securitate pe un suport fizic sau electronic impreuna
 4.       se obliga sa comunice ECO TREE GROUP, in modalitatile agreate, orice schimbare a datelor de identificare si de contact, inclusiv schimbarea numarului de telefon mobil. Ulterior modificarii, toate notificarile ECO TREE GROUP in legatura cu utilizarea Aplicatiei EcoTree vor fi transmise la noile date de contact (inclusiv la noul numar de telefon mobil) specificate in Platforma. In caz contrar, Societatea nu va fi raspunzatoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisa de catre Societate la datele de contact inregistrate in Platforma va fi considerata valabila.
 5.        in cazul in care Clientul acceseaza Platforma in calitate de Colector, are obligatia sa incarce in Platforma autorizatiile prevazute de lege si/sau documentele in baza carora primeste acces si efectueaza Tichetele, in situatia in care legislatia in vigoare prevede aceasta obligatie sau in cazul in care ECO TREE GROUP solicita acest lucru in mod expres. In aceste cazuri, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Utilizator prin Aplicatia EcoTree, Clientul si/sau Utilizatorul au obligatia sa incarce in Platforma si / sau sa depuna la ECO TREE GROUP autorizatiile prevazute de lege si / sau documentele originale in baza carora s-a efectuat Tichetul. In cazul in care acestia nu respecta aceasta cerinta, ECO TREE GROUP nu va avea obligatia de a procesa Tichetul, iar, in cazul in care va procesa Tichetul, intreaga raspundere pentru executarea acestuia si riscurile aferente vor reveni Clientului.
 6.        se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la Elementele de securitate pe intreaga durata a detinerii dreptului de acces la Aplicatia EcoTree;
 7.       sa utilizeze Aplicatia EcoTree cu respectarea tuturor prevederilor acestor Termeni si Conditii.

7.      Raspunderea partilor.

 

7.1 Raspunderea ECO TREE GROUP:

7.1.1.   Răspunderea Societății faţă de Client este limitată la pagubele suferite de catre acesta, care sunt o consecinta directa si necesara a neexecutarii vreunei obligatii a Societatii si numai atunci cand acestea sunt cauzate cu intentie sau din culpa grava de catre Societate, cu incalcarea Termenilor si Conditiilor. Societatea nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Clientului dintr-o simpla imprudenta sau neglijenta.

7.1.2.   ECO TREE GROUP nu poarta raspunderea pentru acuratetea nici unei informatii transmise ECO TREE GROUP de catre Client si/sau Utilizator sau de catre orice tert prin Aplicatia EcoTree si nici pentru verificarea modului de utilizare a Elementelor de securitate, neavand obligatia sa verifice corectitudinea sau caracterul complet al unor astfel de informatii sau conditii.

7.1.3.   ECO TREE GROUP nu poarta raspunderea (cu exceptia cazurilor prevazute la art. 7.1.1) pentru nicio pierdere si pentru nici un prejudiciu suferite de Client, generate de cauzele specificate mai jos si / sau celor care pot fi asimilate acestora:

                             i.            daca Clientul este impiedicat sa acceseze in orice moment Aplicatia EcoTree de intreruperea sau defectiunea sau intarzierile intervenite in serviciile de comunicatie sau in legatura cu Aplicatia EcoTree, atunci cand acestea din urma se datoreaza unui caz fortuit sau eveniment de forta majora astfel cum sunt acestea definite in legislatia romana.

                           ii.            daca informatiile receptionate de catre Client si/sau Utilizator prin Aplicatia EcoTree sunt incorecte, incomplete sau intarziate, ca rezultat al unei situatii prevazute la art. 7.1.3 lit. (i) de mai sus;

                         iii.            imposibilitatea utilizarii Serviciului in perioadele de mentenanta planificata (revizie tehnica), care vor fi anuntate in prealabil de catre ECO TREE GROUP.

7.1.4.   ECO TREE GROUP nu isi asuma responsabilitatea pentru Tichetele care nu pot fi efectuate din cauza: (i) informatiilor insuficiente completate in contul Clientului, ilegalitatii operatiunilor, (ii) intarzierii in transmiterea Tichetului in Platforma, (iii) dispozitiilor executorii ale autoritatilor judiciare, organelor administrative, jurisdictionale, ale executorilor judecatoresti sau bugetari sau ale oricaror autoritati ale statului competente in acest sens.

7.1.5.   Daca din motive imputabile Clientului si/sau Utilizatorului, ECO TREE GROUP va face cheltuieli sau va suferi pierderi care au legatura cu Tichetul a carui operare o intermediaza prin Platforma in temeiul acestor Termeni si Conditii, acestea vor fi suportate de catre Client. In aceasta situatie, ECO TREE GROUP este autorizata sa recupereze suma respectiva direct de la Client, prin simpla notificare a acestuia.

7.1.6.   ECO TREE GROUP nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii suferite de Client ca urmare a pierderii, furtului sau folosirii fără drept a Aplicatiei EcoTree, până la momentul notificării acestor situaţii conform prevederilor articolului 6.4 lit.b) si nici in cazul in care Clientul a actionat in mod fraudulos sau nu si-a respectat obligatiile referitoare la utilizarea si pastrarea Elementelor de Securitate, cu intentie sau din neglijenta grava/simpla. Clientul este pe deplin raspunzator pentru operatiunile efectuate prin intermediul Aplicatiei EcoTree inainte de momentul comunicarii catre ECO TREE GROUP a pierderii/furtului/utilizarii neautorizate a acestora si blocarii

7.1.7.   Utilizatorul isi exprima consimtamantul pentru deschiderea unui Tichet prin apasarea butonului Confirma din Platforma.

7.1.8.   Societatea nu este responsabila pentru securitatea dispozitivelor (calculatoare / laptopuri / smartphone-uri / tablete) de pe care Clientul / Utilizatorul acceseaza Aplicatia EcoTree si pentru niciun fel de pagube / pierderi decurgând din utilizarea acesteia de pe calculatoare / laptopuri / smartphone-uri nesecurizate sau infectate cu virusi, smartphone-uri sau tablete cu modificari ce pot afecta securitatea dispozitivului si / sau infectate cu virusi.

7.1.9.   In cazul nerespectarii obligatiilor ce revin Colectorilor prin accesarea acestei Platforme, cu privire la preluarea Tichetelor, partile recunosc dreptul Societatii de a aplica sanctiuni graduale, dupa cum urmeaza: (i) pentru prima abatere, colectorul este avertizat, (ii) pentru a doua abatere colectorul nu mai poate vizualiza Tichetele Generatorului fata de care nu si-a respectat obligatiile pentru o perioada de 7 zile si (iii) pentru a treia abatere, colectorul nu mai poate vizualiza Tichetul Generatorului fata de care nu si-a respectat obligatiile pentru o perioada de 90 de zile. Incalcarile se recontorizeaza in termen de 90 de zile de la data la care aa avut loc prima incalcare a obligatiilor.

7.1.10. In cazul nerespectarii obligatiilor ce revin Generatorilor prin accesarea acestei Platforme, cu privire la deschiderea Tichetelor, partile recunosc dreptul Societatii de a aplica sanctiuni graduale, dupa cum urmeaza: (i) pentru primul Tichet Neeligibil, Generatorul este avertizat, (ii) pentru urmatoarele Tichete Neeligibile, Generatorul este penalizat financiar, cu titlu de despagubire a colectorului, echivalenta cu costul deplasarii.

8.      Blocarea accesului la contul din Aplicatia EcoTree.

8.1.      Blocarea efectiva a accesului online la contul Clientului poate avea loc in urmatoarele cazuri:

 1.        Clientul si/sau Utilizatorul au informat ECO TREE GROUP despre pierderea, distrugerea, furtul ori instrainarea Elementelor de securitate. In acest caz, pana la configurarea unor noi Elemente de securitate, accesul Utilizatorului la contul Clientului este blocat;
 2.       Introducerea gresita de 3 ori consecutiv a Parolei;
 3.        Clientul nu achita tarifele datorate ECO TREE GROUP in conformitate cu prevederile acestor Termeni si Conditii;
 4.       ECO TREE GROUP a restrictionat accesul Clientului la contul/conturile sale in conformitate cu prevederile altor contracte incheiate intre Client si ECO TREE GROUP;
 5.        Instituirea masurilor dispuse de catre autoritatile competente cu privire la retragerea calitatii de colector a unui Client de catre executorul judecatoresc/ bugetar si/sau alte cazuri similare care determina imposibilitatea Clientului de a mai gestiona Tichete;
 6.        din motive justificate in mod obiectiv, legate de securitatea Aplicatiei EcoTree;
 7.       suspiciuni de utilizare neautorizata sau frauduloasa a Elementelor de securitate şi
 8.       dacă este necesar pentru protejarea Clientului sau a Societatii de posibile viitoare prejudicii.

8.2 In cazurile prevazute la art.8.1. lit.a)-d).Clientul si/sau Utilizatorul vor contacta ECO TREE GROUP in vederea deblocarii accesului la conturi in cel mai scurt timp posibil. Pentru cazurile prevazute la art. 9.1. lit. e)-h) deblocarea accesului la cont/conturi se va realiza numai dupa incetarea cauzei care a condus la blocarea contului.

9.      Legislatia si jurisdictia aplicabile.

9.1.      Acesti Termeni si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia romana.

9.2       Orice divergenta aparuta intre parti decurgand din sau in legatura cu acesti Termeni si Conditii, inclusiv referitor la aplicarea, executarea sau incetarea aplicarii, se va soluţiona pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente.

10.  Incetarea aplicarii Termenilor si Conditiilor

10.1.    Termenii si Conditiile isi pot inceta aplicabilitatea prin una din urmatoarele modalitati

(a) de drept in cazul inchiderii contului de Client, numai daca toate obligatiile Clientului sunt indeplinite la zi. Clientul poate denunta relaţia cu Societatea referitoare la Aplicatia EcoTree, numai cu îndeplinirea prealabilă a obligaţiei de achitare integrală a tuturor datoriilor sale faţă de Societate. În acest sens Clientul, va efectua din Platforma demersurile pentru inchiderea accesului la Aplicatia EcoTree. Inchiderea accesului la Aplicatia EcoTree initiata de Client nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare. Societatea va putea denunta unilateral relatia contractuala cu o notificare prealabila a Clientului cu 30 (treizeci) de zile, transmisa prin notificarea in cadrul Platformei

(b) rezilierea de plin drept ca urmare a executarii necorespunzatoare sau neexecutarii culpabile de catre una dintre parti a obligatiilor stabilite prin acesti Termeni si Conditii (rezilierea va opera de plin drept, fara nicio formalitate si fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantei de judecata);

10.2.    In caz de incetare a relatiilor dintre Parti in legatura cu Aplicatia, partile raman pe deplin raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor asumate si devenite scadente anterior datei incetarii acestuia.

11.  Prevederi finale.

11.1.    ECO TREE GROUP va comunica, prin notificare in cadrul Platformei si/sau pe site-ul Internet de acees la Aplicatia EcoTree, orice modificare cu privire la modalitatea de utilizare a acestui serviciu.

11.2.    Clientul si Utilizatorul declara ca au primit, au luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile acestor Termeni si Conditii privind utilizarea Aplicatiei EcoTree.

11.3.    Termenii si Conditiile se incheie in limba romana. Limba de comunicare intre Client si ECO TREE GROUP este limba romana.

11.4.    Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in acesti Termeni si Conditii, toate notificarile sau orice alte comunicari intre ECO TREE GROUP si Client vor fi efectuate prin sectiunea „Notificari” din Platforma sau prin oricare din datele Clientului inregistrate in sectiunea ”Profilul Utilizatorului”, pentru Clienti si Utilizator, respectiv la datele mentionate pe site-ul Internet www.ecotree.ro pentru ECO TREE GROUP.

11.5.    Clientul declara ca a luat la cunostinta ca acesti Termeni si Conditiisunt valabili pentru persoane fizice, persoane juridice si alte entitati, care actioneaza in calitate de generatori si / sau colectori de deseuri pe piata libera, specifici utilizarii Aplicatiei EcoTree si Lista de tarife.

11.6.    Clientul confirma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza următoarele: (1) a analizat si s-a informat cu privire la obligatiile si drepturile care ii revin, inclusiv prin comparatie cu alte oferte de pe piata si (2) adera la acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea Aplicatiei EcoTree fara a fi constrans in vreun fel si intelege sa execute integral, exact si la timp obligatiile sale.

11.7.    Clientul declara ca a citit Termenii si Conditiile, a inteles intreg continutul si este de acord cu toate clauzele, inclusiv si in mod expres cu dispozitiile clauzelor art: 4; 5; 6.1; 7.1. 8.1; 10 si 11.6 de mai sus.